1. Pakalpojuma izpildes laikā ziņas tiek pārbaudītas Fizisko personu reģistrā.
2. Pārbaudīt personas reģistrācijas dzīvesvietā spēkā esamību iespējams, ja lietotājam ir zināms personas kods pārbaudāmajai personai un precīza pārbaudāmā adrese.
3. Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildīti adreses dati var būt viens no iemesliem, kādēļ pakalpojuma rezultātā tiek saņemts paziņojums, ka personai nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā norādītajā adresē. Iepazīstieties ar pakalpojuma lietošanas instrukciju.
4. Pakalpojuma ietvaros netiek pārbaudītas ziņas par adresēm, kuras personai Fizisko personu reģistrā ir norādītas kā papildu adreses, mutiski norādītas dzīvesvietas adreses līdz dzīvesvietas reģistrācijai, vai adreses, kurās personai ir bijusi iepriekšējā reģistrācija dzīvesvietā, kas vairs nav spēkā.
5. Pārbaudes rezultātam ir informatīvs raksturs, un tas nav paredzēts izmantošanai kā dokuments (izziņa).
6. Pakalpojuma audita pierakstos tiek saglabāta informācija par lietotāju, kurš veic pārbaudi, un par kuru tiek veikta pārbaude. Audita dati var tikt izsniegti pēc pārbaudītās personas vai kompetentu iestāžu pieprasījuma.
7. Pakalpojuma turētājs neuzņemas atbildību par sekām saistībā ar secinājumiem, ko lietotājs izdarījis no pakalpojumā iegūtās informācijas.
8. Jautājumi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, tiek atrunāti Portāla https://latvija.gov.lv lietošanas noteikumos.
9. Lietotājs ir iepazinies ar Portāla https://latvija.gov.lv lietošanas noteikumiem.