Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības

Bērna mantisko interešu aizstāvība

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu. • Bērna mantas pārdošana. • Bērna mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināša...

Bērna personisko interešu aizstāvība

• Atļaujas saņemšana stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. • Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. • Valsts sociālo pabalstu, ap...

Ārpusģimenes aprūpe

Bērna ievietošana audžuģimenē: • Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; • Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa p...