Adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības

Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana

Aizsargātajam lietotājam (trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar...

Bērna mantisko interešu aizstāvība

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu. • Bērna mantas pārdošana. • Bērna mantojuma sadalīšana. • Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināša...

Bērna personisko interešu aizstāvība

• Atļaujas saņemšana stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. • Pilngadības piešķiršana pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. • Valsts sociālo pabalstu, ap...

Ārpusģimenes aprūpe

Bērna ievietošana audžuģimenē: • Bāriņtiesa lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai; • Bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa p...