Meža nozare, medības

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Pirms atļaujas izvest medību trofejas no Latvijas izsniegšanas, Valsts meža dienests pārliecinās, vai medību trofeja iegūta likumīgi. Medību trofejas no Latvijas i...

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģist...

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Meža īpašnieka pienākums ir noteiktā termiņā atjaunot vienlaidus nocirstās meža platības. Meža īpašnieks veic meža atjaunošanas darbus un par paveikto paziņo Valsts...

Meža veselības stāvokļa pārbaude

Speciālists apsekojot meža īpašumu, sniedz meža veselības stāvokļa novērtējumu (izņemot pārbaudi Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanai). Valsts meža die...