Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Limbažu novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā: - pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēš...

Grupu dzīvoklis

Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesviet...