Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, sociālie dzīvokļi

Īres tiesisko attiecību nodibināšana

Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos: 1) notikusi īrnieka maiņa; 2) ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa kopējā dzīvoklī; 3) notikusi dzīvojamās telpas st...

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

Limbažu novada pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā: - pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēš...

Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojums nepieciešams gadījumos, kad divi vai vairāki pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki vēlas veikt savstarpēju dzīvojamo telpu apmaiņu. Pēc dokumentu saņemša...