Ietekmes uz vidi novērtēšana, atkritumu apsaimniekošana