Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās...

Pabalsti ārpusģimenes aprūpei

Pašvaldība, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir: pabalstu aizbildnim, kurš aprūpē divus un vairāk bērnus – 55 eiro mēnesī par katru bērnu; palīdzību audžuģime...