Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Naktspatversmes pakalpojums, Jelgava

Naktspatversme pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām nodrošina izmitināšanu, ēdināšanu, personiskās hi...

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršana

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās...