Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.panta 9.punktu, lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokum...

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana

Lai ierosinātu detālplānojuma izstrādi un saņemtu darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei, detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – fiziska vai juridiska persona ies...