Zemes izmantošana (teritoriālplānošana)

Izziņa par atļauju iegūt īpašumā zemi

Likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 5.nodaļā noteiktajos gadījumos fiziskas un juridiskas personas var reģistrēt īpašuma tiesību maiņu zemesgrām...

Atļaujas saņemšana reklāmas izvietošanai

Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma proj...

Plānošanas dokumentu publiskā apspriešana

Dažādu plānošanas dokumentu, kas saistīti ar grozījumiem vai precizējumiem spēkā esošajā teritorijas plānojumā, izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu la...