Muita,preču pārvietošana pāri muitas robežai

Atļauja izmantot vispārējo galvojumu

Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem: • persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā; • personai n...

Muitas procedūra – tranzīts

Tranzīta procedūra tiek piemērota ārpussavienības (trešo valstu) preču pārvadājumiem starp Savienības muitas kontroles punktiem, neattiecinot uz precēm ievedmuita...

Muitas procedūra – galapatēriņš

Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.

Muitas procedūra – izvešana pārstrādei

Muitas procedūra - izvešana pārstrādei - atļauj Savienības preces izvest uz laiku no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības un šajās darb...