Valsts maksājumi, aizdevumi, galvojumi

Kontu apkalpošana

Kontu apkalpošana ietver konta atvēršanu citu Valsts kases pakalpojumu nodrošināšanai, slēgšanu un citas darbības. Plašāka informācija pieejama Valsts kases tīmekļv...

Norēķini (maksājumu pakalpojums)

Personām, kam Valsts kasē ir atvērts konts, maksājumus izpildei ir iespējams iesniegt tikai, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu eKase. Plašāka informācija pieeja...

Valsts aizdevumu vadība

Valsts kase saskaņā ar Finanšu ministrijas pilnvarojumu nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību.

Līdzekļu atlikumu ieguldīšana

Klienta rīcībā esošo naudas līdzekļu, kuri nav saņemti no valsts budžeta (Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē), atlikuma ieguldīšana Valsts kasē noguldīju...

Krājobligāciju emisija

Latvijas valsts vērtspapīra veids uz plašu iedzīvotāju loku orientēta droša ieguldījumu un uzkrājumu veidošanas alternatīva jau pastāvošajiem finanšu iestāžu piedāv...

Galvojumu izsniegšana un uzraudzība

Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumu...