Nekustamā īpašuma apsaimniekošana

Informācija no arhīva materiāliem

Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (VZD) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai el...

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Zemes ierīcības projekts ir atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākum...

Mani dati Kadastrā

Pakalpojuma ietvaros var saņemt aktuālos Kadastra informācijas sistēmas datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā par saviem Kadastra informācijas sistēmā reģistrē...