Būvniecība, remonts, pārbūve, ugunsdrošība

Izziņa par jaunbūvēm

Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pantā noteiks, ka jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā,...

Inženierbūves konservācija

Būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai iesniedz, ja ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. pa...

Ēku vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma karte nepieciešama: - pirmās grupas publiskas ēkas vai tās daļas (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vai tās daļas vienkāršotu atjauno...

Ēkas nojaukšana

Būves nojaukšana — būvdarbi, kuru rezultātā būve beidz pastāvēt. Ja paredzēta pirmās grupas ēkas nojaukšana, būvvaldē nepieciešams iesniegt būvniecības dokumentāc...

Ēkas konservācija

Ja ekspluatācijā pieņemtas ēkas stāvoklis neatbilst Būvniecības likuma 9. panta otrajā daļā noteiktajām būtiskajām prasībām attiecībā uz būves lietošanas drošību, m...

Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karti nepieciešams: - Pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu – visu logu nomaiņu, fas...