Ģeodēzija, kartogrāfija

Informācija detālplānojuma izstrādei

Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Valsts zem...

Administratīvo robežu WFS serviss

Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā. Ikviens interesents, noslēdzot atb...