Pakalpojums paredzēts personām (pakalpojuma personām), kuras Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā vēlas apstrīdēt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu. Pakalpojums pieejams šādai fiziskai personai (pakalpojuma saņēmējam):
  • Kura ir aktīva Fizisko personu reģistrā,
  • Kura ir rīcībspējīga,
  • Kura pakalpojuma saņemšanas brīdī nav mirusi.
Ja pakalpojuma saņēmējs nav pakalpojuma persona, tad e-pakalpojums ir pieejams tikai pakalpojuma personas:
  • Aizbildnim,
  • Aizgādnim,
  • Vienam no nepilngadīgā bērna vecākiem.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams autorizēties ar Latvijā izsniegtu drošu elektronisko parakstu vai izmantojot savu komercbankas internetbankas lietotāju un visu autorizācijas mehānismu (lietotājs - parole - kodu kartes vai kodu kalkulatora vērtība).