1. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, Portāla lietotājam nepieciešams autentificēties, izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem.
2. Uzsākot e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot „Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem”, un jāspiež poga „Uzsākt e-pakalpojumu”.  
3. Tiek atvērts e-pakalpojuma “Pašvaldības nodevas par suņa turēšanu nomaksa” pirmais solis “Pieteikumu saraksts”.  
4. Nospiežot uz pogas “Jauns pieteikums”, tiek atvērts e-pakalpojuma otrais solis, kurā lietotājam ir nepieciešams izvēlēties pašvaldību, kurā tiks iesniegts pieteikums. Pārejot uz pieteikuma nākamajiem soļiem, pašvaldību vairs nav iespējams mainīt.  
5. Nospiežot uz pogas “Tālāk”, tiek atvērts pieteikuma trešais solis “Pakalpojuma pieteicējs”, kurā jāapstiprina iepazīšanās ar informāciju par personas datu apstrādi, lai varētu pāriet uz nākamo soli.  
6. Nospiežot pogu “Tālāk”, tiek atvērts pieteikuma ceturtais solis “Apmaksas informācija”.  Sadaļā ”Mani suņi” tiek atrādīta tabula ar pieteicējam piederošu suņu sarakstu, kur lietotājs var izvēlēties, par kuru suni tiks veikta nodevas apmaksa.  Ja lietotājs vēlas veikt apmaksu par cita īpašnieka suni, jānospiež “Maksāt par citas persona suni”. Tad sadaļu “Apmaksas informācija” jāaizpilda manuāli.  
7. Sadaļā “Atvieglojumi” lietotājam ir iespējams izvēlēties sev piemērotu atvieglojumu.  Šajā solī lietotājam ir iespēja saglabāt pieteikuma melnrakstu, vai pārtrauktu pieteikuma aizpildi, nospiežot pogu “Pārtraukt”, un zaudējot ievadītos datus.  
8. Nospiežot poga “Tālāk”, tiek atvērts 5.solis. Solī “Maksājums” lietotājam tiek atrādīta apmaksas informācija un ir iespējams atcelt maksājuma veikšanu, nospiežot pogu “Atcelt”, tad pieteikums tiek saglabāts kā melnraksts un lietotājs tiek pārvirzīts uz e-pakalpojuma pirmo soli.
9. Nospiežot pogu “Iesniegt”, pieteikums tiek iesniegts pašvaldības  sistēmā un tiek atspoguļots e-pakalpojuma pirmajā solī ar statusu “Apmaksāts”.