1. Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, uzklikšķinot uz attiecīgās ikonas e-pakalpojuma kartītē.

2. Vispārīga informācija par e-pakalpojumu pieejama, e-pakalpojumu sarakstā uzklikšķinot uz pakalpojuma nosaukuma saites.

3. Pēc autentificēšanās lietotājs var uzsākt e-pakalpojumu, uzklikšķinot uz saites "Uzsākt e-pakalpojumu".

4. Ja lietotājs ir atvēris e-pakalpojumu sadaļu neautentificējoties, tad e-pakalpojumu var uzsākt uzklikšķinot uz saites „Autentificēties, lai uzsāktu e-pakalpojumu”. Šajā gadījumā e-pakalpojums tiks uzsākts tikai pēc lietotāja autentificēšanās.

5. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar informāciju”, un jānospiež spiedpoga „Tālāk”.

6. Uzsāktais pakalpojums tiek reģistrēts „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar portāla piešķirtu unikālu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.

7. Tiek atvērta datu ievadforma, kurā ir redzams mājdzīvnieku, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības, saraksts. Ja ir nepieciešamība attīrīt visus ievadītos laukus, ir jānospiež poga „Attīrīt”.

8. Nospiežot pogu „Atjaunināt sarakstu” no mājdzīvnieku reģistra tiek iegūts jaunākais dzīvnieku saraksts.

9. Lai reģistrētu lietotājam piederoša mājdzīvnieka turētāja maiņu, mājdzīvnieku, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības, sarakstā pie attiecīgā mājdzīvnieka ir jāatzīmē  darbība „Mainīt turētāju”.

10. Lai anulētu turēšanu lietotājam piederošam mājdzīvniekam , mājdzīvnieku, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības, sarakstā pie attiecīgā mājdzīvnieka ir jāatzīmē  darbība „Anulēt turētāju”.

11. Pēc darbības izvēles jānospiež spiedpoga „Tālāk”.

12. Ja tiek atvērta jauna turētāja izvēles datu ievades ekrāna forma, ir nepieciešams ievadīt sekojošu informāciju:
• Turētāja tiesību nodošanas sākuma datums;
• Turētāja tiesību nodošanas beigu datums;
Jauna turētāja vārds;
Jauna turētāja uzvārds;
Jaunā turētāja personas kods.

13. Pēc datu ievadīšanas jānospiež spiedpoga „Tālāk”.

14. Ja apstiprināšana nav bijusi veiksmīga un ievadot informāciju ir parādījusies kļūda, ir nepieciešams nospiest pogu „Atpakaļ” un ievadīt korektu informāciju. 

15. Ja apstiprināšana ir bijusi veiksmīga, tad tiek atvērta e-pakalpojuma ekrāna forma ar informāciju par apstiprinātajiem datiem. Nospiediet pogu „Tālāk”, lai pārietu uz e-pakalpojuma uzsākšanas ekrāna formu, kurā ir redzami mājdzīvnieku, uz kuriem reģistrētas īpašumtiesības, saraksts.

16. Pēc informācijas apstiprināšanas e-pakalpojumu iespējams pabeigt, uzklikšķinot uz teksta "Lai pabeigtu pakalpojuma izpildi, nospiediet šeit" vai nospiežot spiedpogu „Pabeigt pakalpojumu”.

17.Pēc e-pakalpojuma pabeigšanas informācija par pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku būs pieejama „Mana darba vieta” sadaļā "E-pakalpojumi" ar sistēmas piešķirtu e-pakalpojuma identifikācijas numuru.