Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem. To iespējams izdarīt divos veidos:

a) Atrodoties pakalpojuma sākuma skatā, spiežot pogu "Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu” ;

b) Uzklikšķinot uz saites „Mana darba vieta”, kas izvietota portāla labajā augšējā stūrī.

1 Lai uzsāktu e-pakalpojumu, ir jāiepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas ierobežojumiem un nosacījumiem un tie jāapstiprina, atzīmējot rūtiņu „Iepazinos ar norādīto informāciju”, uzklikšķinot uz spiedpogas „Tālāk”.

2. E-pakalpojuma izpildes 1.solī “Iesniegumu saraksts” parādīts lietotāja esošo iesniegumu saraksts ar iespēju atvērt jebkuru iesniegumu, piespiežot spiedpogu “Atvērt iesniegumu”, un piedāvāta iespēja atvērt jaunu iesniegumu, uzspiežot uz spiedpogas “Jauns iesniegums”.

3. E-pakalpojuma izpildes 2.solī “Iesnieguma pamatdati” jāizvēlas nepieciešamais iesnieguma veids un jāaizpilda iesnieguma pamatdati, izmantojot piedāvātos klasifikatorus un spiedpogas. Piezīmju laukā ierakstāma būtiska informācija par uzaicinātā ārzemnieka ieceļošanas mērķi.
Nepieciešamības gadījumā, piespiežot spiedpogu “Pievienot”, var pievienot dokumentus, kas apstiprina iesniedzēja (uzaicinātāja) saistību ar uzaicināto personu - līgumus, vienošanās, protokolus, plānus, pārskatus, preču pavadzīmes utml. Nodarbinātības gadījumā jāpievieno darba līgums vai cits civiltiesisks līgums vai tā projekts, kā arī ārzemnieka izglītību apliecinošs dokuments.

4. E-pakalpojuma izpildes 3.solī “Uzaicinātājs - fiziska persona” vai “Uzaicinātājs - juridiska persona” ievada informāciju par iesniedzēju (uzaicinātāju), izmantojot piedāvātos klasifikatorus vai manuāli.
Gadījumā, ja iesniedzējs (fiziska persona) apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar uzaicinātās personas ieceļošanu, uzturēšanos un izceļošanu, nospiežot spiedpogu “Pievienot”, pievieno finanšu dokumentu.
Gadījumā, ja iesniedzējam (juridiskai personai) ir nodokļu parādi, tad nospiežot spiedpogu “Pievienot”, pievieno atbilstošu elektroniski parakstītu dokumentu.

5. E-pakalpojuma 4.solī “Uzaicinātais ārzemnieks”  ievada datus par uzaicināto ārzemnieku. Uzaicinātā ārzemnieka vārdu un uzvārdu norāda latīņalfabētiskajā rakstībā. Uzaicinātās personas dzimšanas datus ievada no klasifikatora, izvēloties gadu, mēnesi, datumu.
Lai atrastu norādāmo adresi, aizpilda adreses meklēšanas laukus, nospiež spiedpogu “Meklēt”. Pēc tam no VAR (Valsts adrešu reģistra) piedāvātā saraksta, nospiežot uz saites, izvēlas adresi.

Gadījumā, ja ielūgumu vai izsaukumu noformē fiziska persona vai juridiska persona un iesniegums nav saistīts ar nodarbinātību Latvijā, sadaļā Nodarbinātība klasifikatorā izvēlas papildu informāciju par izglītību un pieredzi un zemāk esošajā piezīmju laukā norāda informāciju par uzaicinātās personas nodarbošanos mītnes zemē.

Gadījumā, ja ielūgumu/izsaukumu noformē ārzemnieka nodarbināšanai Latvijā, papildu informācijas piezīmju laukā norāda informāciju par uzaicinātā ārzemnieka izglītību vai darba pieredzi, kā arī par darba samaksu, darba laiku, darba izpildes vietu/vietām.

Piespiežot pogu “Pievienot nodarbošanos”, aizpilda pieprasīto informāciju, izmantojot klasifikatorus un norāda, vai par darba tiesībām jāiekasē papildus maksa. Gadījumā, ja nodarbināšanai nav nepieciešama vakance, vakances Nr. laukā norāda 111111-11. Informācijas saglabāšanai spiež pogu “Saglabāt”.

Nodarbinātības gadījumā atzīmē pogu ‘’ar darba atļauju””

Pēc datu ievadīšanas par pieprasāmo vīzu vai uzturēšanās atļauju nospiež spiedpogu “Saglabāt datus par personu”.

6. E-pakalpojuma 5.solī “Uzaicināto personu saraksts” gadījumā, ja pakalpojums iesniedzējam tiek veikts bez valsts nodevas samaksas, jāveic atzīme attiecīgajā rūtiņā un izmantojot klasifikatoru, izvēlas atbilstošo pamatojumu atbrīvojumam no samaksas. Piezīmju laukā ieraksta Bezmaksas
Ja pieteikumam nepieciešams pievienot nākamo personu, spiež spiedpogu “Pievienot nākamo personu”, atgriežoties e-pakalpojuma 4.solī, vai jānospiež spiedpoga “Tālāk”.

7. E-pakalpojuma 6.solī “Iesnieguma iesniegšana ielūgumam” vai “Iesnieguma iesniegšana izsaukumam” spiež spiedpogu “Iesniegt un nonāk pie nākamā soļa.

8. E-pakalpojuma 7.solī:

a) Iesniegums nosūtīts, ja tas ir bezmaksas. Spiežot“Atpakaļ uz sarakstu”, nonāk uz sākotnējā loga, kur atrodami pēdējie iesniegtie pieteikumi. 

b) Maksājuma veikšanas gadījumā Latvija.lv apmaksas sistēmā pārbauda maksājumu un spiež "Maksāt", tad izvēlas maksājuma veidu un veic maksājumu.

9. Pēc samaksas sekmīgas izpildes ir iespēja atgriezties pakalpojuma 1.solī “Iesniegumu saraksts”, kurā tiek parādīti iesniedzēja pieteikumi un to statusi.

Katram uzsāktajam vai izpildītajam e-pakalpojumam tiek piešķirts unikāls transakcijas numurs (piemēram, TR-1000), ar kuru tas tiek reģistrēts portālā un pieejams lietotāja darba vietas sadaļā "E-pakalpojumi".

Par jebkuru e-pakalpojumā konstatēto problēmu, kļūdu un nepilnību iespējams ziņot aizpildot kļūdas pieteikumu, kas pieejama pakalpojuma ekrānformas apakšējā daļā, noklikšķinot uz saites „Papildus opcijas/Ziņot par kļūdu”. Informācija par pieteikuma virzību tiks sūtīta uz kļūdas pieteikumā norādīto e-pasta adresi.