Nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā reģistrācija
Выбранная организация: Valsts ieņēmumu dienests
Краткое описание:
Reģistrācijas veidlapa, kuru nerezidents (ārvalstu komersants) aizpilda, lai reģistrētu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā vienlaikus iesniedzot informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.
Получатели:
Privāto tiesību Juridiska persona
Максимальный срок (по рабочим дням):
3
Описание процесса
Документы и формы
Другая информация
Связанные службы
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārvalstu subjektam ir pienākums 10 dienu laikā no to darbības uzsākšanas Latvijā reģistrēt nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, kā arī sniegt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem.
Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā, ārvalstu subjekts iesniedz:
• pieteikumu “Nodokļu maksātāja (cita subjekta) reģistrācijas lapa” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 2.pielikums);
• nekustamā īpašuma (ēkas vai dzīvokļa īpašuma) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā nepieciešams iesniegt visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru;
• dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta reģistrāciju attiecīgajā valstī, ja attiecīgās ārvalsts tiesību aktos ir paredzēta reģistrācija, bet, ja šāda reģistrācija likumā nav paredzēta, kā arī tiek atvērta ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, – citu dokumentu, kas apliecina ārvalsts komersanta vai organizācijas tiesisko statusu attiecīgajā valstī.
Aizpildītu reģistrācijas veidlapu var iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā  (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas – Informācija Valsts ieņēmumu dienestam) vai dokumentus reģistrācijai iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv un parakstot ar drošu elektronisko parakstu, vai arī iesniegt tos klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (skatīt www.vid.gov.lv sadaļā "Kontakti").
Klātienē nodokļu maksātājam jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja dokumentus un informāciju VID iesniedz reģistrējamā nodokļu maksātāja pilnvarotā persona, tā papildus personu apliecinošam dokumentam uzrāda attiecīgu pilnvarojumu.
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Другая контактная информация:
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā reģistrē nodokļu maksātāju reģistrā.
Nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā uzskata par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.
Informāciju nodokļu maksātāju reģistra publiski pieejamā daļā par nerezidentu (ārvalsts komersantu) pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā VID ievieto vienas darbdienas laikā VID tīmekļvietnē.
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID publiskojamo datu bāze