Iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā
Выбранная организация: Valsts augu aizsardzības dienests
Краткое описание:
Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirņu sēklas atļauts sertificēt un pārbaudīt, un pārdot saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem.
Šķirni iekļauj katalogā, ja:
1) tā atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu;
2) tās nosaukums atbilst Starptautiskās jauno augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām;
3) pēc šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas tā atzīta par atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Lai augu šķirni iekļautu Latvijas augu šķirņu katalogā, persona iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā.
Получатели:
Jebkura persona
• Selekcionārs
• Selekcionāra tiesību īpašnieks – fiziska vai juridiska persona, kas ieguvusi selekcionāra tiesības
• Šķirnes uzturētājs (ja ir beidzies šķirnes aizsardzības periods) – fiziska vai juridiska persona, kas nodrošina šķirnes uzturēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likumu
• Selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai šķirnes uzturētāja pilnvarotais pārstāvis
Cрок:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - ja iesniegumā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, Valsts augu aizsardzības dienests desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par iesnieguma reģistrāciju un piecu darbdienu laikā par to rakstveidā informē iesniedzēju.
Описание процесса
Документы и формы
Другая информация
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu.

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā".
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis).
3. Informācija par valsts nodevas samaksas datumu.
4. Ja ir veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude:
- šķirnes pārbaudes pārskats;
- šķirnes apraksts, ko izsniegusi institūcija, kas veikusi šķirnes pārbaudi, vai apstiprināta šķirnes apraksta kopija.
5. Ja nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude – šķirnes tehniskā anketa saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6. Par kartupeļu šķirni, kas ir izturīga pret kartupeļu cistu nematodi vai vēzi, – attiecīgas institūcijas apliecinājums par šķirnes izturību pret kartupeļu cistu nematodi un par izturību pret kartupeļu vēzi.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par iesnieguma šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā reģistrāciju.
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Другая контактная информация:
Рабочее время
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Другая контактная информация:
Рабочее время
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 17,07 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.3.apakšpunktu.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pasts
• Klients saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu uz norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

Pasts
• Klients saņem paziņojumu par iesnieguma reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu uz norādīto pasta adresi.
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Другая контактная информация:
Рабочее время
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Другая контактная информация:
Рабочее время