Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienas pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu atļaujas saņemšanai kopā ar pamatojošiem dokumentiem jāiesniedz Mārupes novada pašvaldībā.
Nepieciešamie dokumenti:
Atkarībā no tirgotāja juridiskā statusa un preču grupas/sortimenta:
1. Juridiskās personas reģistrācijas apliecība vai individuālā darba reģistrācijas apliecība vai patents.
2. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija;
3. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences);
4.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases aparāta tehniskā pase;
5. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi;
6. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņa - gadījumos, ja tiek tirgotas pārtikas preces;
7. Nekustamā īpašuma īpašnieka rakstiska piekrišana par tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot privātīpašumā esošajā teritorijā;
8. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Mārupes novada pašvaldība;
9. Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija vai fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu ''Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
10. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju, izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota publiskajos ūdeņos, par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
11. Apliecinājums par pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās samaksu.

Pieteikumu tirdzniecības atļaujas saņemšanai izskata un attiecīgu lēmumu pieņem (piecu) darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas, kas ir nepieciešami konkrētajam tirgotājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene
Klientu apkalpošanas centrs Babītē
Klientu apkalpošanas centrs Mārupē
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācija par pakalpojuma apmaksu
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, atļaujas pieteicējs veic iemaksu Mārupes novada pašvaldības kontā, vai Mārupes novada pašvaldībā tikai ar norēķinu karti.
Pakalpojuma maksa:
dienā - 1,40 EUR
mēnesī - 28,00 EUR
Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Mārupes novada dome
Reģ.Nr.: 90000012827
AS “SEB Banka”
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X

No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojami pirmās un otrās grupas invalīdi un maznodrošinātās vai trūcīgas Mārupes novadā deklarējušās personas, kas stājās uzskaitē Mārupes novada Sociālajā dienestā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju, pēc attiecīgā Sociālā dienesta lēmuma uzrādīšanās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas pašvaldība izsniedz personai atļauju ielu tirdzniecībai vai atteikumu atļaujas izsniegšanai, nosūtot paziņojumu atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus