Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai ierobežotu karantīnas organismu izplatīšanās risku, no neapstrādātas koksnes ražotam iepakojamam materiālam jāveic fitosanitārie pasākumi – termiskā apstrāde un marķēšana. To drīkst veikt persona, kas termiskās apstrādes procesu sertificējusi sertifikācijas institūcijā.
Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesu drīkst sertificēt sertifikācijas institūcija, kas saņēmusi attiecīgu atļauju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona:
• kas ir akreditēta valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar normatīvajiem aktiem
• kurai ir izstrādātas pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas
• kurai ir izstrādātas koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes instrukcijas vadlīnijas
• kuras rīcībā ir atbilstošs personāls un tehniskais aprīkojums, lai veiktu šādas pārbaudes un uzraudzības procedūras: tehnoloģisko iekārtu un ierīču pārbaudi; mērīšanas līdzekļu pārbaudi; termiskās apstrādes tehnoloģijas procesa pārbaudi; telpu pārbaudi; dokumentācijas pārbaudi; darbinieku kvalifikācijas pārbaudi
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• Pārbaužu un uzraudzības procedūru vadlīnijas
• Koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa instrukcijas vadlīnijas
• Termiskās apstrādes iekārtu tehniskā pase

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pārbauda sertifikācijas institūcijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 76.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki