Atļauja augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Pārdot, uzglabāt, iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu drīkst tikai personas, kurām ir izsniegta atbilstoša apliecība – profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai augu aizsardzības konsultanta apliecība.
Lai saņemtu apliecību, jāapgūst atbilstoša mācību programma un jānokārto pārbaudījums.
Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic persona, kas saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju šādas apmācības veikšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kas atbilst šādām prasībām:
• personas izstrādātā mācību programma atbilst Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumu Nr.147 1., 2., 3. vai 4.pielikumā minētajām prasībām
• lektoriem, kas vadīs nodarbības, ir augstākā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums, kurā norāda apmācību veicēja nosaukumu, juridisko adresi, iegūstamās atļaujas veidu un vēlamo atļaujas saņemšanas formu – papīra formā vai elektroniska dokumenta formā
• Lektoru saraksts, norādot lektoru izglītību un informāciju par darba pieredzi (minot darbavietu un nostrādāto gadu skaitu) paredzamajā apmācību jomā saskaņā ar apmācību programmu
• Mācību programma, kurā norādīts mācību nodarbību saturs un paredzētais stundu skaits

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• novērtē personas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 98.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki