Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošināt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienestam. Atkārtota inventarizācija veicama ne retāk kā reizi 20 gados. Iesniedzamā informācija sastāv no vispārīgās meža informācijas un nogabalu raksturojošiem rādītājiem un inventarizētās platības meža zemes plāna.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienests pieņem lēmumu. Lēmumu paziņo iesniedzējam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas apliecinošu dokumentu;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi;

• Tiešsaistes veidā - iesniedzot dokumentus Meža valsts reģistrā, noslēdzot vienošanos ar Valsts meža dienestu par datu apmaiņu elektroniskā veidā.

Nepieciešamie dokumenti: meža inventarizācijas veicēja sagatavots iesniegums meža inventarizācijas datu reģistrēšanai Meža valsts reģistrā, meža inventarizācijas lieta, kā saturu nosaka Ministru kabineta 2016.gada 21. jūnija noteikumi Nr.384 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi", pilnvara (pilnvarojuma gadījumā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Meža valsts reģistrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu.

Lēmumu par meža inventarizācijas datu reģistrēšanu Meža valsts reģistrā paziņo, to publicējot Valsts meža dienesta tīmekļvietnē sadaļā "Meža inventarizācija", Meža valsts reģistrā vai atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli
Meža valsts reģistrs
Valsts meža dienesta mājaslapa