Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža ieaudzēšanu veic zemēs, kuras Nekustamā  īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā mežs. Lai ieaudzētu mežu reģistrētu Meža valsts reģistrā, meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu. Valsts meža dienests pārbauda ieaudzēto meža platību un pieņem lēmumu par  mežaudzes atzīšanu par ieaudzētu vai lēmumu atteikt atzīt mežaudzi par ieaudzētu. Lai mežu ieaudzētu ir jāievēro teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības, meliorētās platībās - Meliorācijas likuma prasības, bet teritorijās, kas atrodas īpaši aizsargājamās teritorijās - teritoriju individuālie apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lauksaimniecības zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā. Atsevišķos gadījumos objektīvu apstākļu dēļ var pagarināt līdz 4 mēnešiem, par to paziņojot pieprasītājam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene - iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

• E-pasts: iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi.

Nepieciešamie dokumenti: brīvas formas iesniegums vai Eiropas Savienības atbalsta pasākumu ietvaros - speciāli izstrādātas veidlapas, pārskats par meža ieaudzēšanu. Pārskatam pievieno zemes robežu plāna kopiju, kurā iezīmēta ieaudzētā mežaudzes platība sadalījumā par nogabaliem.

Pakalpojums ir bezmaksas, ja kalendārā gada ietvaros tiek pieprasīts pirmreizēji. Ja kalendārā gada laikā pakalpojums tiek pieprasīts atkārtoti - tiek piemērota normatīvajos aktos noteiktā samaksa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...