Izdienas pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Izdienas pensiju piešķir Latvijā dzīvojošiem atsevišķās profesijās vai amatos strādājošajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas šajā darbā zūd profesionālās iemaņas, vai darbs ir saistīts ar sociālo bīstamību.
Šo pensiju var saņemt, ja amatā vai profesijā ir nostrādāts likumdošanā noteiktais laiks, sasniegts noteikts vecums, un turpmākais darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa.
Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi no pensijas Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no pensijas arī tad, ja pensijas apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona – persona, kurai ir tiesības uz izdienas pensiju
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pensiju jāpieprasa no dienas, kad sasniegts noteiktais pensionēšanās vecums un pārtrauktas darba attiecības profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Ja iesniegums izdienas pensijai, kas piešķirama saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām "ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas. Izdienas pensijas, kas piešķiramas saskaņā ar izdienas pensijas likumiem jāpieprasa attiecīgās iestādes izdienas pensiju likumā norādītājā termiņā.

Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Kopā ar pensijas piešķiršanas pieprasījumu jāuzrāda:
1. darba devēja izziņu par to, ka darbinieka darbs atbilst nolikumā "Par izdienas pensijām" noteiktajām profesijām;
2. dokumentu, kas apliecina, ka persona vairs nestrādā profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
3. apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti:
• darba grāmatiņa,
• kolhoznieka darba grāmatiņa,
• darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu,
• karaklausības apliecība,
• mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VSAA e-adrese
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Cits Ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...