Bērna mantisko interešu aizstāvība
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna un aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzība
Īss apraksts:
• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu un lietas izskatīšanai nepieciešamo dokumentu kopijas personīgi iesniedz Bāriņtiesā, nosūta pa pastu  vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls.
2. Lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu (aizbildnim) / Tiesas nolēmums par aizgādnības nodibināšanu, lēmums par aizgādņa iecelšanu (aizgādnim) (jāuzrāda norakstu vai noraksta apliecinātu kopiju).
3. Bērna dzimšanas apliecības kopija (jāuzrāda oriģināls).
4. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu - oriģināls.
5. Iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (jāuzrāda oriģināls):
5.1. Miršanas apliecība;
5.2. Mantojuma inventāra saraksts;
5.3. Mantojuma apliecība;
5.4. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
5.5. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu;
5.6. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu;
5.7. Nekustamā īpašuma novērtējums;
5.8. Kredītiestādes izziņa u.c.
6. Citi dokumenti, kas nepieciešami, atkarībā no izskatāmā jautājuma:
6.1.Darījuma līguma projekts;
6.2.Dāvinātāja/Pircēja/Pārdevēja/Darījuma aizbildņa iesniegums u.c.

Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros veic nepieciešamās darbības.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Mārupes novada Bāriņtiesa
Klātiene Mārupes novada Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872, 28305978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa pēc iesniedzēja lūguma izvērtēšanas, sagatavo rakstveida atbildi un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.
Atbildi var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149872, 28305978
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence pa pastu - Bāriņtiesa
Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: