Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu (Mārupes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Par maznodrošinātu atzīstama mājsaimniecība, ja vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc personas iesnieguma un visas pamatojuma infomācijas saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniegt iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas un:
1. darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
2. izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
3. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
4. dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citi likumā norādītie ienākumi un saņemtie maksājumi par 12 kalendāra mēnešu periodu;
5. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
6. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.
Nepieciešamības gadījumā  jānodrošina apsekošana dzīvesvietā.


Nepieciešamības gadījumā  jānodrošina apsekošana dzīvesvietā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izziņa tiek izsniegta pēc lēmuma pieņemšanas atbilstoši pieprasīšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus