Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība

Psihologa pakalpojumi

Psihologa konsultācijas, atbalsts krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas...

Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem , Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam

Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums: · personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršan...

Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, krīzes situāc...