Adreses piešķiršana / mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
- Adreses piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam (zemes gabalam/ēkai/telpai);
- Nosaukuma vai numura piešķiršana, maiņa, likvidēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai;
- Numura rezervēšana apbūvei paredzētajai zemes vienībai;
- Nosaukuma piešķiršana vai maiņa nekustamajam īpašumam lauku apvidū;
- Adreses piešķiršana, ja ēka, būve, zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;
- Adreses maiņa;
- Adreses statusa maiņa (adreses likvidācija), ja adresācijas objekts beidz pastāvēt;
- Izziņas izsniegšana par adreses piešķiršanu, par adresācijas objekta pārdēvēšanu vai numura maiņu, par iepriekšējo nosaukumu vai numuru
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem iesniedz Mārupes novada pašvaldībā.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai:
- Iesniegums par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai;
- Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
- Zemes vienības robežu plāns (kopija);
- Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija);
- Ģenerālplāns jaunbūvēm (kopija).
2) Iesniedzamie dokumenti iesniegumam par adreses piešķiršanu telpu grupai:
- Iesniegums par adreses piešķiršanu telpu grupām;
- Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona);
- Kadastrālās uzmērīšanas lieta (inventarizācijas lieta) ēkai vai ēkas stāvu plāns;
- Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (kopija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Pasts Pa pastu nosūtīti dokumenti
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas administratīvais akts pakalpojuma pieprasītājam tiek izsniegts klātienē, izsūtīts pa pastu vai elektroniski.
Klientam tiek sagatavota izziņa pamatojoties uz pieprasījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus