Dzīvokļa pabalsta piešķiršana (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Mājokļa pabalstu var saņemt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī (iesniedzams īres līgums) un mājsaimniecībā dzīvojošās personas savu dzīvesvietu ir deklarējušas Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir un izmaksā pašvaldības sociālais dienests pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas.
Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras. Tas tiek aprēķināts kā starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summu mājsaimniecībai un  faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.809 3.pielikumā noteiktās minimālās normas) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstus personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ir sasniedzamas deklarētajā adresē, un ir atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu personu (ģimeni).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem,
5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
6)  dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu)- rēķinus, kuros redzami ar mājokļa lietošanu saistītie rādījumi par patēriņu un maksājumi:
- par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa),
- pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu),
- pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu,
- ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus