Pabalsts daudzbērnu ģimenēm (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2023 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, kā arī divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns, un trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus:
1) 40 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītības programmu vispārējas izglītības iestādē;
2) 80 euro apmērā gadā bērnam kurš iegūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē
Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras likumisko pārstāvju aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja viņa iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Pašvaldība finansiāli atbalsta daudzbērnu ģimenes, kuru atbalstāmo bērnu, Saistošo noteikumu izpratnē, un viena no bērna vecākiem/aizbildņiem (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums jāiesniedz Mārupes novada pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.

Ja vismaz viens daudzbērnu ģimenes bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, pabalsta pieprasītājs divas reizes gadā (līdz 1. oktobrim un līdz 1. februārim) iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka bērns mācās konkrētajā izglītības iestādē, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas neatrodas pašvaldības rīcībā. Ārvalstīs izsniegtam izglītības iestādes apliecinājumam ir pievienojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dokumentu var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā.

Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē kopiju. Bāriņtiesas lēmums nav jāpievieno, ja to pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis, pieprasot pabalstu, norādāms iesniegumā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā.

Pabalstu sāk izmaksāt ar nākamo mēnesi no lēmuma par pabalsta piešķiršanu dienas šādā kārtībā:
- par bērnu no 1,5 gadu vecuma līdz viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē, izmaksā kā regulāru maksājumu divas reizes kalendāra gadā par iepriekšējiem pilniem mēnešiem (līdz 30. jūlijam, līdz 30. janvārim);
- par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē līdz brīdim, kad bērns beidzis iegūt pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē, vienu reizi gadā. Nākamajā gadā pabalsta izmaksa tiek veikta laika posmā no 1. oktobra līdz 30. novembrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus