Pabalsts vasaras nometnei bērniem invalīdiem vai ar celiakiju slimiem bērniem, bērniem no riska ģimenēm, aizbildnībā vai audžuģimenē ievietotajiem bērniem (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstus ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas;
Aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotiem bērniem, par kuriem lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi cita novada bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas, un, ja par šo bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam mērķim pašvaldība, kuras teritorijā atrodas piekritīgā bāriņtiesa.
Pabalsta apmērs līdz 200,00 euro gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
-Persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.
-Ar celiakiju slims bērns.
-Aizbildnībā esošais vai audžuģimenē ievietotajs bērns.
-Bērns no riska ģimenes.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un :
- bērna invaliditāti apliecinošs dokuments vai ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta diagnoze- celiakija;
- vasaras nometnes izdevumus apliecinošu dokumentu.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Ja pabalstu pieprasījis bērna aizbildnis, viņš uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē. Bāriņtiesas lēmums nav jāuzrāda, ja to pieņēmusi Mārupes novada Bāriņtiesa, šajā gadījumā šis apstāklis, pieprasot pabalstu, norādāms iesniegumā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus