Mani dati Kadastrā

  • Nosaukums: Mani dati Kadastrā
  • Īss apraksts: Pakalpojums nodrošina iespēju lietotājam saņemt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālos kadastra teksta datus par savu nekustamo īpašumu un būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, kā arī telpiskos datus (izkopējumu no kadastra kartes) pr zemes vienībām, zemes vienību daļām un būvēm, kuri ir iekļauti nekustamā īpašuma sastāvā, ir dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts, vai ir būve, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā. Kadastra informāciju izsniedz atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā paredzētajai kārtībai. Ievērībai! Pasūtot pakalpojumu portālā latvija.lv datu sagatavošana var aizņemt dažas minūtes. Ja īpašumā esošo objektu skaits ir vairāk nekā desmit objekti, iesakām e-pakalpojumu "Mani dati Kadastrā" pieprasīt portālā kadastrs.lv. E-pakalpojuma darbība tiek atbalstīta, izmantojot Internet explorer pārlūku. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu e-pakalpojuma funkcionalitāti. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.
  • Iestāde, kura ir atbildīga par e-pakalpojumu: Valsts zemes dienests
  • Īss nosaukums: EP32
  • E-pakalpojuma veids: Sinhrons pakalpojums - lietotājs saņem izpildes rezultātu bez aiztures
  • Identifikators: URN:IVIS:100001:EP-EP32-V1-0
  • Autentifikācija:

    E-pakalpojums atbalsta šādus autentifikācijas veidus:

  • Autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu Skatīt instrukciju