Informējam, ka e-pakalpojuma izpildei izmantoti VSAA dati par laika periodu līdz 20.11.2022.

 

Lūdzu autentificējieties, lai uzsāktu e-pakalpojuma izpildi.