Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši cilvēka funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt profesionālo kvalifikāciju:
- profesionālās vidējās izglītības programmās,
- arodizglītības programmās,
- profesionālās pamatizglītības programmās;
- profesionālās tālākizglītības programmās;
- profesionālās pilnveides programmās.
Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-ietvaros
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt cilvēki darbspējas vecumā, ja tiem ir noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Termiņš:
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēks saņem pēc tam, kad pēc profesionālās piemērotības noteikšanas ir saņēmis ieteikumu mācīties kādā no Sociālās integrācijas valsts aģentūras skolām.
Profesionālās rehabilitācijas ilgums ir atkarīgs no cilvēka individuālajām spējām, izglītības jomas, kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par Sociālās integrācijas valsts aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var apstrīdēt Labklājības ministrijā un LR tiesā.
Atgādinājums
1) Pakalpojuma pieprasīšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai eID karte;
2) Ģimenes ārsta izraksts (U27), kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas;
3) Iesniedzot dokumentu kopijas, cilvēkam ir jāuzrāda dokumentu oriģinālus.
Brīdinājums
1) Sociālās integrācijas valsts aģentūra neizskata anonīmus iesniegumus;
2) Obligāti jāiesniedz 2017.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.94 minētos dokumentus.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022