Sociālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar funkcionēšanas traucējumiem apgūst zināšanas un prasmes, lai sasniegtu maksimālu sociālu funkcionēšanu un paaugstinātu kapacitāti savas funkcionēšanas uzlabošanai un ierobežojošo barjeru mazināšanai. Sociālajā rehabilitācijā tiek likts uzsvars arī uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegt atbalstu un celt pašvērtējumu, motivēt aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionēšanas traucējumiem (pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas (subakūtā etapa) stacionārā vai dienas stacionārā) un prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā (no 15 g. līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam) un pēc darbspējīgā vecuma, ja persona strādā; politiski represētas personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un cietušās personas u.c.
Termiņš:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ilgums var ilgt no 14 līdz 21 dienai. Sīkāku informāciju aicinām meklēt - https://www.siva.gov.lv/sociala-rehabilitacija-par-valsts-budzeta-lidzekliem.html
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Atgādinājums
Lai saņemtu valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju, personai 2 mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai jāiesniedz rakstisks iesniegums par pakalpojumu piešķiršanu, aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa un izraksts (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir ierakstīta rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīts tās saņemšanas mērķis.
Brīdinājums
Jāiesniedz visi prasītie dokumenti, norādot pilnīgu nepieciešamo informāciju, pretējā gadījumā pakalpojums tiek atteikts.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.09.2020