Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ārstniecības iestādē ir pakalpojums personām, kurām pēc ārstniecības personas novērtējuma ir nepieciešama pilna diennakts sociālā aprūpe ārstniecības iestādē, atbilstoši veselības un fiziskajam stāvoklim.
Pakalpojumu ir tiesības saņemt:
a) atsevišķi dzīvojošai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama;
b) personai, kuras likumīgie apgādnieki nespēj personu aprūpēt veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), jāiesniedz:
1) iesniegums (rakstāms brīvā formā, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, nepieciešamo pakalpojumu);
2) ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli un nepieciešamību pēc diennakts aprūpes ārstniecības personu uzraudzībā;
3) dokumentus, kas apliecina likumīgo apgādnieku nespēju objektīvu apstākļu dēļ nodrošināt personas aprūpi (izziņa par veselības stāvokli, darba algas izziņa par pēdējiem trīs mēnešiem u.c.).
Dokumentus var iesniegt arī ārstniecības iestāde, ģimenes loceklis, kaimiņš utt., vai pēc tiem var ierasties Sociālā dienesta pārstāvis pakalpojuma pieprasītāja dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē, kur persona saņem ārstēšanu.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89672.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko aprūpējamo personu dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē, izvērtē personas pašaprūpes spējas, sadzīves apstākļus un spēju funkcionēt dotajos apstākļos.
2. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.
3. Sociālais dienests izsniedz nosūtījumu uz aprūpes nodaļu. Paklapojuma sniegšanas vietas: SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, VSIA “Piejūras slimnīca” Psihiatriskā klīnika un A/S “Veselības centru apvienība” Liepājas medicīnas centra aprūpes nodaļas.
4. Sociālais dienests slēdz divpusēju līgumu ar pakalpojuma saņēmēju, ja tam nav likumīgo apgādnieku, vai trīspusēju līgumu ar pakalpojuma saņēmēju un likumīgo apgādnieku.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Nepieciešamības gadījumā Sociālais dienests pakalpojuma sniegšanas laiku var pagarināt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņēmējs maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:
a) atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav likumīgo apgādnieku, vai to dzīvesvieta nav konstatējama, par pirmajiem diviem mēnešiem 1%, sākot no trešā mēneša 2% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem;
b) persona, kuras likumīgie apgādnieki nespēj personu aprūpēt veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ, par pirmajiem diviem mēnešiem 1,5% dienā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, sākot ar trešo mēnesi 2,5% dienā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus