S veidlapas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
S veidlapas ir dokumenti, kas apliecina personas tiesības saņemt citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē veselības aprūpes pakalpojumus. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijā sociāli apdrošināta persona, kurai ir tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Termiņš:
Lēmumu par S veidlapas izsniegšanu pieņem 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par S veidlapas piešķiršanu tiek pieņemts saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu un 79. panta pirmo daļu Nacionālā veselības dienesta lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā viena mēneša laikā no tā saņemšanas brīža.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 01.10.1997)
Nacionālā veselības dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 850; 11.11.2011)
Regula par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu
(Eiropas Parlaments un Padome; regula; 987; 01.05.2010)
Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 555; 06.09.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Nacionālais veselības dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.07.2022