Materiālā atbalsta saņemšana aprūpei mājās (Talsu novada pašvalsība)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu piešķir personām pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pakalpojums paredz nodrošināt personai šādu palīdzību/atbalstu:
-palīdzību mājas darbu veikšanā (dzīvojamo telpu uzkopšana, kurināmā sanešana telpās un krāsns kurināšana, ēdiena, pārtikas, medikamentu iegāde un piegāde uz mājām);
-personiskās higiēnas nodrošināšanā;
-nokļūšanai pie ārsta, uz veikalu u.tml.;
-dokumentu noformēšanā, komunālo un citu maksājumu veikšanā;
-u.c.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Veci cilvēki, personas ar invaliditāti.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža, iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novads.
Talsu novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Personai ir tiesības saņemt materiālo atbalstu, ja tā dzīvo viena vai tās likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu (vecuma, veselības stāvokļa, dzīvesvietas attāluma vai nodarbinātības) dēļ nespēj sniegt aprūpējamai personai nepieciešamo aprūpi.
Brīdinājums
Materiālo atbalstu nepiešķir personām, kuras saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Talsu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.02.2020