Apliecinājums koku ciršanai mežā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums. Apliecinājums nav nepieciešams Meža likuma 12.panta 1.daļā noteiktajos gadījumos. Apliecinājumu izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vai tā pilnvarotai personai. Apliecinājuma derīguma termiņš sanitārai cirtei - divi kalendārie gadi no izsniegšanas gada, pārējām cirtēm - trīs kalendārie gadi no izsniegšanas gada. Atsevišķos gadījumos, Valsts meža dienests pamatojoties uz normatīvajiem aktiem  nosaka īsāku apliecinājuma derīguma termiņu. Apliecinājumu neizsniedz, ja nav samaksāts naudas sods par meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem un nav atlīdzināti mežam nodarītie zaudējumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Termiņš:
Lēmumu par apliecinājuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt apliecinājumu pieņem mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Katru gadu uz 1.februāri Valsts meža dienestā jāiesniedz pārskats par veikto koku ciršanu mežā iepriekšējā gadā.
Brīdinājums
• Koku ciršana mežā ir aizliegta (izņemot sanitāro cirti), ja zemes vienībā nav veikta meža inventarizācija.
• Koku ciršana mežā nav pieļaujama bez izsniegta apliecinājuma koku ciršanai un koku ciršana drīkst notikt tikai šajā apliecinājuma norādītajās vietās (meža nogabalos) un cirtes izpildes veidos.
• Aizliegts cirst kokus, kuri sasnieguši dižkoku izmērus.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 17.03.2000)
Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā
(Ministru kabinets; noteikumi; 936; 01.01.2013)
Noteikumi par koku ciršanu mežā
(Ministru kabinets; noteikumi; 935; 01.01.2013)
Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 82; 14.02.2014)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.10.2021