Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

Lai veiktu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, personai Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojuma centrā (KAPC) jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā persona iesniedz Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā (KAPC) pašvaldības izpilddirektoram adresētu skici un idejas aprakstu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidi (neattiecas uz pludmales zonu).

2. Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas persona Liepājas Būvvaldē iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas izveidei atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

3. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas un akceptēšanas Būvvaldē un/vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas pieņemšanas ekspluatācijā persona ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā iesniedz iesniegumu (sk. “Veidlapa_6”) un nepieciešamos dokumentus:
a) īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par pastāvīgo un plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas vietai;
b) daudzdzīvokļu mājas īpašnieku atļauja (kopības lēmums) vai līgums par kopīpašuma teritorijas izmantošanu gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta plānota daudzdzīvokļu mājas teritorijā;
c) Liepājas Būvvaldē saskaņotas vai akceptētas būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas pieņemšanas ekspluatācijā apstiprinošs dokuments;
d) speciālas atļaujas (licences) kopija, ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. Ja ēdināšanas vietā tiks veikta tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem, personai jāsaņem atļauja atbilstoši pakalpojumam “Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (Liepājas pilsētas pašvaldība)” (sk. sadaļu “Saistītie pakalpojumi”).

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniski e-adresē vai e-pastā, ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04779.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04779
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodevas apmērs tirdzniecības veidiem noteikts Liepājas valstspilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” (sk. sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”).

Nodeva ieskaitāma Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas kontā:
LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas Nr.: 90000063185

Maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs vai personas vārds, uzvārds un tirdzniecības veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc visu dokumentu izskatīšanas un tirdzniecības nodevas samaksas tiek izsniegta atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un iesniegumā pieprasītajam veidam. Atļauju iespējams saņemt:
- klātienē,
- pa pastu,
- e-adresē,
- pa e-pastu ar drošu e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: