Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Ielu tirdzniecības atļauja publiskās vietās (Liepājas valstspilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību un vēlas pārdot preces.
2. Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai tirdzniecības dalībniekam Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā jāiesniedz iesniegums:

1. Darbībai ielu tirdzniecības vietā (sk. “Veidlapa_1”) un nepieciešamie dokumenti:
a) saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu);
b) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
c) pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojuma vietas īpašnieka vai tās pārstāvja piekrišana, ja tiek aizsegts pastāvīgās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogs vai reklāmas stends;
d) speciālas atļaujas (licences) kopija, ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
e) ar Liepājas pilsētas Būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabalu robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, sarežģītās pilsētvides situācijā arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā divos eksemplāros;
f) ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – ar Būvvaldi saskaņota pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, objekta vizuālais dizaina risinājums.

2. Darbībai pašvaldības iekārtotajā ielu tirdzniecības vietā (sk. “Veidlapa_2”) un nepieciešamie dokumenti:
a) speciālas atļaujas (licences) kopija, ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu vai e-adresi (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi)).

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 04779.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 6 34 04779
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Nodevas apmērs tirdzniecības veidiem noteikts Liepājas valstspilsētas domes 2012. gada 16. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” (sk. sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”).

Nodeva ieskaitāma Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas kontā:
LV09UNLA0010188888888
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Reģistrācijas Nr.: 90000063185

Maksājuma mērķī jānorāda rēķina numurs vai personas vārds, uzvārds un tirdzniecības veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši iesniegumā pieprasītajam veidam:
- klātienē,
- pasts,
- e-adrese,
- e-pasts ar drošu e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 04750
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: