Atļauja drukāt augu pasi
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi drukā Valsts augu aizsardzības dienests vai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona, kas saņēmusi atļauju drukāt augu pasi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atļauju izsniedz, ja:
• Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrētā persona spēj nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 772 “Augu karantīnas noteikumi” 58.1. apakšpunktā noteikto izsekojamības sistēmu
• augu pases paraugs atbilst normatīvo aktu prasībām
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - desmit darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Informatīvs dokuments
Alternatīvs strīdu risināšanas mehānisms (SOLVIT)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Informācija par publisko reģistru