Atļauja drukāt augu pasi
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi drukā Valsts augu aizsardzības dienests vai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona, kas saņēmusi atļauju drukāt augu pasi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atļauju izsniedz, ja:
• Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrētā persona spēj nodrošināt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 772 “Augu karantīnas noteikumi” 58.1. apakšpunktā noteikto izsekojamības sistēmu
• augu pases paraugs atbilst normatīvo aktu prasībām
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - desmit darbdienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) – plašāku informāciju skatīt sadaļā “Dokumenti un veidlapas”
Atgādinājums
Brīdinājums
Atļauju izsniedz, ja:
• augu pases paraugs atbilst normatīvo aktu prasībām
• veicot Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrētās personas pārbaudes, gada laikā pirms iesnieguma saņemšanas nav konstatēti normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairošanas materiālu noteikto prasību pārkāpumi
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.11.2022