Sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Augu aizsardzības līdzekļus iekļauj Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, ja ir iesniegti pierādījumi, ka tie ir pietiekami efektīvi kaitīgo organismu ierobežošanā un droši kultūraugam. Šādi pierādījumi tiek iegūti, veicot efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai. Efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veicējiem normatīvajos aktos ir izvirzītas noteiktas prasības izmēģinājumu veikšanai. Normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteikto prasību izpildi apstiprina sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ir reģistrēta komercreģistrā;
• atbilst normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām darba kvalitātes prasībām;
• izmēģinājumus, pētījumus un analīzes veic un pārskatus sagatavo saskaņā ar normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteiktajām metodēm un standartiem.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma, sertifikāta atkārtotai saņemšanai vismaz sešus mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
• Mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas tie tiek izvērtēti un pieņemts lēmums par atbilstības novērtēšanas* uzsākšanu (ja dokumenti nav iesniegti vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga, tiek noteikts laiks attiecīgo dokumentu iesniegšanai)
* Atbilstības novērtēšanas termiņš ir izmēģinājumu veikšanai nepieciešamais laiks – no plānošanas sākuma līdz izmēģinājuma pabeigšanai;
• Ar izmēģinājumu veicēju tiek saskaņots atbilstības novērtēšanas laiks un veikta novērtēšana;
• Pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas rezultātiem, mēneša laikā pēc izmēģinājuma lietas un pārskata (par katru iesniegumā norādīto izmēģinājumu veidu) saņemšanas tiek pieņemts galīgais lēmums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
Atgādinājums
Brīdinājums
Ja izmēģinājumu veicējs norādītajā termiņā nav novērsis trūkumus vai iesniedzis dokumentus, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021