Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
Tirdzniecības organizators vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotās tirdzniecības datuma iesniedz pašvaldības administrācijā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:
1. Fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
2. Realizējamo preču grupas;
3. Paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. Apliecinājumu (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību),
4.2. Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju,
4.3. Ēdienkarti, ja tiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību),
4.4. Saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā,
4.5. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja pasākuma rīkotājs nav Rēzeknes novada pašvaldība (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību),
4.6. Tikai tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta 1.punktā un 4.1.apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībniekiem.
      Tirdzniecības nodevas apmērs publisko pasākumu laikā, ja pasākuma rīkotājs nav Rēzeknes novada pašvaldība:
1.     Ar pārtikas un nepārtikas preces- 7,11 euro dienā;
2.     Ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība)- 14,23 euro dienā;
3.     Sabiedriskās ēdināšanas organizēšana- 7,11 euro dienā
No tirdzniecības nodevas ir atbrīvoti Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kā arī citās pašvaldībās deklarētie amatnieki un mājražotāji, kas tirgo savu saražoto produkciju, kā arī Rēzeknes novadā deklarētie iedzīvotāji- fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri pārdod Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”  16.punktā minētās preces.
Tirdzniecības nodeva ir jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības norēķinu kontā vai kasē.  

Rekvizīti:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.nr. 90009112679
Konta nr.:
1.   AS Swedbank- LV56HABA0551026407356
2.   AS Luminor- LV19RIKO0002013195963
3.   AS SEB banka- LV21UNLA0050016695434
4.   AS Citadele banka- LV27PARX0012602660002
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki