Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukumos pagasta teritorijā (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators tās pagastu apvienības pagasta pārvaldē, kuras teritorijā plānota tirdzniecība, iesniedz iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:
1. Fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
2. Realizējamo preču grupas;
3. Paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu
4. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
4.1. Apliecinājumu (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību),
4.2. Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju,
4.3. Ēdienkarti, ja tiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību),
4.4. Saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdzniecība notiks nekustamajā īpašumā, kas neatrodas Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā,
4.5. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja pasākuma rīkotājs nav Rēzeknes novada pašvaldība (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību),
4.6. Tikai tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta 1.punktā un 4.1.apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībniekiem.
     Tirdzniecības nodevas apmērs:
1. Par tirdzniecības vienu vietu pagastu nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos dienā:
    1.1. uzņēmumiem- 1,42 euro par vienu vietu,
1.2. ēdināšanas uzņēmumiem ( nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot ēdienkarti)- 2,85 euro,
1.3. alkohola tirdzniecībai ( pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība)-      7,11 euro.
2. Ikdienas izbraukuma tirdzniecībai novada teritorijā par vienu vietu dienā:
2.1. pašaudzēta lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un biškopības produkcija, mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti, pašu audzētie mājlopi un mājdzīvnieki, pašu savvaļā iegūtā produkcija ( ogas, sēnes, tējas, pirts slotas, zivis, medījumi u.tml.), lietotas preces- 0,71 euro par vienu vietu dienā, 4,27 euro par vienu vietu mēnesī un 21,34 euro par vienu vietu gadā,
   2.2. rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces- 1,42 euro par vienu vietu dienā, 7,11 euro par vienu vietu mēnesī un 28,46 euro par vienu vietu gadā.
3. Publisko pasākumu laikā, ja pasākuma rīkotājs nav Rēzeknes novada pašvaldība:
   3.1. ar pārtikas un nepārtikas precēm- 7,11 euro dienā,
   3.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem ( pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu tirdzniecība)- 14,23 euro dienā,
                  3.3. sabiedriskās ēdināšanas organizēšana- 7,11 euro dienā.
No tirdzniecības nodevas ir atbrīvoti Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kā arī citās pašvaldībās deklarētie amatnieki un mājražotāji, kas tirgo savu saražoto produkciju, kā arī Rēzeknes novadā deklarētie iedzīvotāji- fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri pārdod Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”  16.punktā minētās preces.
Tirdzniecības nodeva ir jāiemaksā attiecīgās Rēzeknes novada pašvaldības pagastu apvienības norēķinu kontā vai pagastu apvienības pagasta pārvaldes kasē.  
Rēzeknes novada pagastu pārvalžu norēķinu konta numuri ir atrodami pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Pagastu apvienības”.
Hipersaite
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622238
Fakss: 64625935
Cita kontaktinformācija: http://rezeknesnovads.lv/pagastu-parvaldes/
Darba laiki
2. solis / Apmaksa
Dricānu pagastu apvienība
Reģ.nr. 40900027407
AS SEB banka
LV32UNLA0055000968650 (Dricānu pagasts)
LV46UNLA0055000968689 (Rikavas pagasts)
LV53UNLA0055000968757 (Gaigalavas pagasts)
LV13UNLA0055000971126 (Nagļu pagasts)
LV53UNLA0055000968854 (Stružānu pagasts)
LV71UNLA0055000969112 (Sakstagala pagasts)
LV64UNLA0055000969141 (Kantinieku pagasts)
LV41UNLA0055000969167 (Ozolmuižas pagasts)

Nautrēnu pagastu apvienība
Reģ.nr.40900027430
AS Swedbank
LV44HABA0551046048229 (Nautrēnu pagasts)
LV53HABA0551046048261 (Bērzgales pagasts)
LV97HABA0551046048342 (Ilzeskalna pagasts)
LV67HABA0551046048397 (Audriņu pagasts)
LV44HABA0551046048423 (Lendžu pagasts)
LV14HABA0551046048478 (Vērēmu pagasts)

Kaunatas pagastu apvienība
Reģ.nr. 40900027411
AS Swedbank
LV26HABA0551046070572 (Kaunatas pagasts)
LV33HABA0551046070640 (Mākoņkalna pagasts)
LV63HABA0551046070682 (Čornajas pagasts)
LV77HABA0551046070721 (Stoļerovas pagasst)
LV84HABA0551046070789 (Griškānu pagasts)

Maltas pagastu apvienība
Reģ.nr. 40900027426
AS Swedbank
LV45HABA0551046064216 (Maltas pagasts)
LV68HABA0551046064287 (Pušas pagasts)
LV38HABA0551046064342 (Feimaņu pagasts)
LV31HABA0551046064371 (Silmalas pagasts)
LV45HABA0551046064410 (Lūznavas pagasts)
LV68HABA0551046064481 (Ozolaines pagasts)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622238
Fakss: 64625935
Cita kontaktinformācija: http://rezeknesnovads.lv/pagastu-parvaldes/
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622238
Fakss: 64625935
Cita kontaktinformācija: http://rezeknesnovads.lv/pagastu-parvaldes/
Darba laiki