Atļaujas saņemšana nemedījamo vai īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanai
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai nepieciešams saņemt, lai savvaļā iegūtu, kā arī turētu nebrīvē nemedījamo sugu  indivīdus, kā arī medījamo putnu sugu indivīdu iegūšanai, ja tie Medību likumā noteiktajos gadījumos tiek iegūti ārpus medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem medību termiņiem. Atļauja attiecināma uz nemedījamām (tajā skaitā īpaši aizsargājamām) sugām visās to attīstības stadijās, tostarp mirušiem indivīdiem, putnu ligzdām un olām.  
Īpaši aizsargājamo sugu indivīdus atļauts iegūt vai traucēt izņēmuma gadījumā, ja nav pieņemamas alternatīvas un tas nekaitē attiecīgo populāciju labvēlīgai aizsardzībai to dabiskajā izplatības areālā, nolūkos, kas noteikti Sugu un biotopu aizsardzības likuma 14.panta pirmajā daļā. Īpaši aizsargājamo sugu saraksts noteikts Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1.pielikumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1