Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1 solis - Pakalpojuma pieprasīšana
Tirdzniecības dalībnieks vai pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta īpašnieks vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotās tirdzniecības datuma iesniedz pašvaldības administrācijā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:
1. Fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi;
2. Realizējamo preču grupas;
3. Paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. Apliecinājumu (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību),
4.2. Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopiju,
4.3. Ēdienkarti, ja tiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi (izņemot ikdienas izbraukuma tirdzniecību).
Pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

Tirdzniecības nodevas apmērs:
1. Par tirdzniecības vienu vietu Rēzeknes novada svētku noslēguma- centrālajos pasākumos dienā:
       1.1. uzņēmumiem- 7,11 euro par vienu vietu trīs metru platumā, par katru nākošo vietas metru- 2,85 euro,
       1.2.    ēdināšanas uzņēmumiem ( nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot ēdienkarti)- 21,34 euro;
       1.3. alkohola tirdzniecībai ( pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība)-       21,34 euro.
2. Par tirdzniecības vienu vietu novada nozīmes publiskajos pasākumos dienā:
       2.1.    uzņēmumiem- 5,69 euro par vienu vietu,
       2.2.    ēdināšanas uzņēmumiem ( nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un saskaņojot ēdienkarti)- 7,11 euro,
       2.3.    alkohola tirdzniecībai ( pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem tirdzniecība)- 14,23 euro.
3. Pārvietojamajam mazumtirdzniecības punktam tirdzniecības nodeva gadā:
       3.1.   ar pārtikas un rūpniecības precēm- 28,46 euro,
       3.2.   ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem- 71,14 euro.
No tirdzniecības nodevas ir atbrīvoti Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kā arī citās pašvaldībās deklarētie amatnieki un mājražotāji, kas tirgo savu saražoto produkciju, kā arī Rēzeknes novadā deklarētie iedzīvotāji- fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri pārdod Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”  16.punktā minētās preces.
Tirdzniecības nodeva par novada nozīmes publiskajiem pasākumiem un pārvietojamajiem mazumtirdzniecības punktiem ir jāiemaksā Rēzeknes novada pašvaldības norēķinu kontā vai kasē.  
Rekvizīti:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.nr. 90009112679
Konta nr.:
1. AS Swedbank- LV56HABA0551026407356
2. AS Luminor- LV19RIKO0002013195963
3. AS SEB banka- LV21UNLA0050016695434
4. AS Citadele banka- LV27PARX0012602660002
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2 solis - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: