Iebilduma iesnieguma iesniegšana pret rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrāciju
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome izskata iebilduma iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebilduma iesniegumu triju mēnešu laikā pēc preču zīmes vai dizainparauga oficiālās publikācijas. Iebildumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, bet e-pakalpojums tiešsaistē ir pieejams tikai iebildumiem pret reģistrētu preču zīmi. Ja iebilduma iesniegums tiek apmierināts, reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu no tās reģistrācijas dienas. Reģistrāciju var atzīt arī par daļēji spēkā neesošu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atbilstoši  Preču zīmju likumā vai Dizainparaugu likumā noteiktajam, iebildumus pret preču zīmju vai dizainparaugu reģistrāciju var iesniegt personas, kas ir attiecīgajos noteikumos minēto agrāku tiesību īpašnieki vai viņu tiesību pārņēmēji; atsevišķos gadījumos iebildumu var iesniegt jebkura ieinteresētā persona (arī profesionālā apvienība vai ražotāju, tirdzniecības vai pakalpojumu sniedzēju apvienība, kā arī institūcija, kuras uzdevums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir patērētāju tiesību aizsardzība)
Termiņš:
Ja nav pamatotu iemeslu izlemt citādi, rakstveida procesā iebilduma lietas izskatīšana pēc būtības pabeidzama tai pašā dienā, kas noteikta kā termiņš, līdz kuram iesniedzami papildinājumi atbildei uz iebilduma iesniegumu. Ja noteikta iebilduma lietas izskatīšana mutvārdu procesā, vismaz mēnesi iepriekš lietas dalībniekiem paziņo Apelācijas padomes sēdes dienu, laiku un vietu.
Motivētu lēmumu, ar kuru strīdu izšķir pēc būtības, Apelācijas padome sastāda ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības rakstveida procesā vai kad notika Apelācijas padomes sēde, kuras noslēgumā lēmums pieņemts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Iebildums pret preču zīmes vai dizaiparauga reģistrāciju (brīvā formā)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pilnvara pārstāvībai dizainparaugu lietvedības procedūrās
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pilnvara pārstāvībai preču zīmju lietvedības procedūrās
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1