Apelācijas iesnieguma iesniegšana par Patentu valdes pieņemtu lēmumu
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja persona pilnībā vai daļēji nepiekrīt Patentu valdes lēmumam, kas pieņemts reģistrācijas vai pēcreģistrācijas procedūrā, viņš ir tiesīgs triju mēnešu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, samaksājot apelācijas iesnieguma iesniegšanas maksu, iesniegt motivētu rakstveida apelācijas iesniegumu Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomei, kura izskatīs strīdu par Patentu valdes lēmumu, par kuru iesniegts apelācijas iesniegums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Apelācijas iesniegumu par Patentu valdes lēmumu var iesniegt patenta, preču zīmes vai dizainparauga pieteicējs, vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta, preču zīmes vai dizainparauga īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārņēmējs, licenciāts).
Termiņš:
Apelācijas lietas izskatīšanu pēc būtības pabeidz ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc lietas ierosināšanas dienas.  Ja ir pamatots iemesls, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome ir tiesīga noteikt citu datumu, kad tiks pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Latvijas Republikas Patentu valde Dizainparauga pieteikuma iesniegšana
Latvijas Republikas Patentu valde Patenta pieteikuma iesniegšana
Latvijas Republikas Patentu valde Preču zīmes pieteikuma iesniegšana